Tài khoản Netflix Premium

Tài khoản Netflix Premium đã thống trị ngành dịch vụ phát trực tuyến bất chấp các công ty mới, như Disney +, tham gia trò chơi phát trực tuyến theo yêu cầu. Giá mua Tài khoản Netflix:

200k/ 3 tháng